:

Upute za postavljanje

Postavljanje laminata

Obavezno obratite pozornost prije postavljanja laminata!

Prije postavljanja pročitajte ove upute u cijelosti! Kako bi sačuvali sva jamstvena i garantna prava, molimo Vas da se točno pridržavate ovih uputa. Na dobrom svjetlu provjerite jesu li paneli oštećeni. Ako su paneli korišteni, prava na reklamaciju više ne vrijede. Imajte u vidu da ovaj laminatni pod nije prikladan za vlažne prostore kao što su kupaonica i sauna.

Priprema

 • Paketi 48 sati prije postavljanja moraju odstajati na istim klimatskim uvjetima kao i kod postavljanja.
 • Važan preduvjet za ugradnju i dugotrajno očuvanje vrijednosti laminatnog poda je klima stanovanja s temperaturom od oko 20°C i relativnom vlažnosti zraka od 50 -70%.
 • Podloga mora biti potpuno ravna, suha, čista i nosiva. Neravnine poda veće od 3 mm na 1 m treba stručno izravnati.
 • Kod polaganja na mineralne podloge, kao što su beton, cementni estrih, anhidritni estrih i kamene pločice, potrebno je izmjeriti i vlagu. Prije polaganja, estrih ne smije prelaziti sljedeće vrijednosti preostale vlage:
  cementni estrih; s podnim grijanjem < 1,8% CM; bez podnog grijanja < 2,0% CM anhidritni estrih; s podnim grijanjem < 0,3% CM; bez podnog grijanja < 0,5% CM
 • Tapison nije prikladna podloga, pa ga prije postavljanja laminata treba ukloniti!
 • Laminatni pod postavlja se kao tzv. plivajući pod koji se na podlogu ne smije lijepiti, zabijati niti pričvršćivati na neki drugi način (npr. pomoću graničnika za vrata)!
 • Preporučljivo je panele prije postavljanja razvrstati prema željenoj strukturi drva i eventualno nijansama boja.
 • Panele iz otvorenih paketa odmah upotrijebite!

Postavljanje laminata s 1clic 2go pure sustavom

podloga za zvučnu izolaciju, PE folija, razmačni klinovi, udarni drveni blok, pomoć za montažu, poluga za montažu, pila, čekić (najmanje 300 g), olovka, stolarski metar. Po potrebi: Clickguard™, bijelo ljepilo D3, masa za brtvljenje fuga

Laminat-Verlegung mit 1clic2go-System

 1. Postavite prvi panel s perom prema zidu!
 2. Drugi panel s čeonom stranom uklopite u prvi panel.
 3. Uklopite ostale panele do kraja reda.
 4. Postavite drugi red panela s pomakom i uklopite ga po uzdužnoj strani.
 5. Dodajte i uklopite ostale panele kao pod (2).

1clic 2go pure Download

Postavljanje laminata pomoću uklopnog (clic) sustava

Ovisno o području korištenja, postoje tri mogućnosti postavljanja:

 • A Brzo polaganje bez ljepila.
 • B Polaganje pomoću Clickguard™. Clickguard™ dugotrajno štiti pod od djelovanja vlage s gornje strane. Pod se ponovno može rastaviti i ponovno postaviti.
 • C Polaganje pomoću ljepila također pruža dugotrajnu zaštitu od vlage, no polaganje je zahtjevnije, a demontaža radi eventualnog ponovnog polaganja poda nije više moguća.

 

 1. Prije polaganja na mineralne podloge, radi zaštite od vlage obavezno treba postaviti parnu branu (PE folija) u obliku korita. Trake se moraju preklapati 20 cm. Fiksirajte ih ljepljivom trakom. Kod drvene podloge PE folija ne smije se koristiti.
 2. Za zvučnu izolaciju koristite pjenastu PE foliju ili neku drugu primjerenu podlogu. Trake postavljajte u istom smjeru kao i panele.
 3. Ako zidovi nisu ravni, tijek zida prenesite na prvi red panela i panele pilom odrežite na potrebne dimenzije. Prije polaganja laminata izmjerite i dubinu prostorije. Ako posljednji red panela ima širinu manju od 5 cm, preostalu dimenziju ravnomjerno morate podijeliti na prvi i posljednji red panela, tako da oba reda imaju jednaku širinu panela. Obavezno zadržite razmak od 12-15 mm prema zidu, toplovodnim cijevima, stupovima, graničnicima za vrata, itd., koji ćete fiksirati razmačnim klinovima. Ako površine koje se oblažu imaju više od 8 m dužine tj. širine, potrebne su dilatacijske fuge (min. širina 2 cm). Imajte to u vidu i ako laminat postavljate preko više prostorija. U tom slučaju površine u području dovratnika treba prekinuti. Dilatacijske fuge mogu se stručno prekriti odgovarajućim profilima. Preporuka: Panele postavljajte uzduž glavnog ulaska svjetlosti.
 4. Postavljanje laminata započnite u lijevom kutu prostorije. Postavite prvi panel s perom prema zidu i razmak od ruba osigurajte razmačnim klinovima. Ostale panele postavljajte prema zadanom redoslijedu. (vidi sl.)
 5. Drugi red započnite s pola panela ili ostatkom iz 1. reda. Dugu stranu panela s perom umetnuti pod kutem od 30° u donju stranu utora već položenih panela i laganim pritiskom pritisnuti prema dolje. Izravnate poprečne fuge između panela treba zatvoriti pomoću čekića i udarnog bloka. To je posebno jednostavno budući da su elementi izvedeni tako da na prijelazima naliježu jedni na druge. Paneli se jednostavno uglavljuju.
 6. Savjet! Pomoć za montažu (dio panela s perom na uzdužnoj strani) načelno postavite s uzdužne strane u visini dviju čeonih fuga. Na taj se način izbjegavaju oštećenja kod fiksiranja panela. U slučaju lijepljenja / površinske zaštite na gornju stranu pera nanesite dostatnu količinu bijelog ljepila tipa D3 tj. Clickguard ™. Ljepilo koje je pritom iscurilo nakon približno 10 min. uklonite plastičnom lopaticom u osušenom stanju. Ostatke treba u cijelosti ukloniti sredstvom za uklanjanje ljepila, jastučićem koji ne ostavlja ogrebotine, tj. čistom toplom vodom. Ako se koristi Clickguard ™, treba postupati prema uputama za uporabu.
 7. Za rezanje posljednjeg panela u redu isti okrenite za 180°, s dekorativnom stranom prema gore postavite ga pored već postojećeg reda (utor uz utor) i zida. Na čeonoj strani treba uvažiti udaljenost od ruba. Označiti dužinu panela i odrezati pilom. Kako se na rubovima ne bi odvajale strugotine, kod korištenja električnih ubodnih ili ručnih pila dekorativna strana mora biti usmjerena prema dolje. Inače se pilom reže s gornje strane panela.
 8. Posljednji panel u redu ugradite pomoću poluge za montažu. Od trećeg reda kontinuirano polaganje kao što je prikazano na slici. Svaki novi red započinje se s preostalim komadom (najmanje 20 cm dužine) prethodnog reda. Pomak poprečnih fuga iz jednog reda panela prema drugom treba iznositi najmanje 40 cm.
 9. Oprezno ugradite posljednji red panela. Ako je širina panela mala, čeone fuge posljednjeg reda spajaju se pomoću uske strane udarnog bloka. Nakon postavljanja laminata uklonite razmačne klinove.
 10. Za cijevi od grijanja treba izbušiti rupe koje su 3 cm veće od promjera cijevi. „Prilagodni komad u V-obliku“ treba ispiliti, premazati ljepilom, ugraditi i klinom fiksirati sve dok se ljepilo ne stvrdne. Potom se otvori oblažu rozetama za grijaća tijela. Okvir vrata treba toliko skratiti da se ispod njega može staviti panel sa zvučnom izolacijom i da se laminatni pod u slučaju klimatskih oscilacija i ovdje može nesmetano širiti.
 11. Za savršeni završetak, kopče za podnožne letvice pričvrstite na zid na razmaku od 40 - 50 cm i utaknite odgovarajuće odrezane podnožne letvice.

up

CMS